این عکسها هم مربوط به جبل النور یا کوهی است

 که غار حرا در آن واقع است.